Шовгеновский район

Официальный сайт Администрации муниципального образования "Шовгеновский район"

Къуаджэу Хьакурынэхьаблэ игупчэ мэщыт игъэцэкlэжьын фэlo-фашlэхэр лъэк1уатэх

Шэуджэн районым ипащэу Аулъэ Рэщыдэрэ чылэ ефэндэу Кобл Аминырэ зэlукlэгъу зэдыряlагъ. Районым ипащэ мэщытым  игъэцэкlэжьын lофхэр зынэсыгъэм зыщигъэгъозагъ. 

Меценатэу, къуаджэу Хьакурынэхьаблэ къыщыхъугъэу икlи щапlугъэу Сапый Вячеслав ишlуагъэ ин мы lофым хэлъ, lэпыlэгъу къафэхъугъ. 
Гъэцэкlэжьын lофыгъохэр гъэтхэпэ мазэм щегъэжьагъэу мэщытым щырагъэкlокlых. Мы мафэхэм ехъулIэу бэ lофэу хагъэкlыгъэр. Мэщытым ыкlоцl зэрыщытэу агъэцэкlэжьыгъ - дэпкъыхэр аузэнкlыгъэх, декоративнэ шlыкlэм тетэу агъэлэжьыгъэх, джэхашъохэри къэзгъэфабэрэ шlыкlэм тетэу зэблахъугъэх. Псы екlолlапlэхэри, къэзгъэфабэхэрэ батарейхэри зэблахъугъэх. Мэщыт кlоцlым чlадзэжьыт алырэгъухэри хьазэрых, остыгъэшхо нэфэу палъэщтыри хьазыр, Тыркуем къыращыжьы.
Мэщытым ышъхьэ изэблэхъун, игъэцэкlэжьын фэlo-фашlэхэри ыкlэм фэкlох. Минаретым (IэзэнэджапIэм) ишъхьангъупчъэхэри  зэблахъугъэх, бзылъфыгъэм апаекlэ мэщытым пчъэ чlэхьапlэ фэшъхьаф фашlыгъ. 
- Тичылэ икlэлэпlугъэу Сапый Вячеслав lэпыlэгъу къытфэхъуи мэщытым игъэцэкlэжьын lофыгъохэр рашlэлlагъэх. Мэщытым ышъхьи, ыкlоцlи язытет lае хъугъагъэх.  Районым ис динлэжьыхэм ацlэкlи ыкlи сэ сшъхьакlи тхьауегъэпсэу Сапый Вячеслав етэlо, - къыlуагъ районым ипащэу Аулъэ Рэщыд. 
Кобл Амин къызэриlуатэрэмкlэ, мэщыт lухьагъуми ищыкlагъэ lофыгъохэр рашlэлlэщтых, дизайнерскэ проект агъэхьазырыщт. Пчъэlупэм lудзэгъэ плиткэхэр зэблахъунэу, машинэ уцупlэхэр ашlынэу, тетlысхьапlэхэр агъэуцунэу гухэлъхэр яlэх.

 foto 2023 09 21 10 58 001

 foto 2023 09 21 10 58 002

 foto 2023 09 21 10 58 003

 foto 2023 09 21 10 58 004

 foto 2023 09 21 10 58 005

 foto 2023 09 21 10 58 006

 foto 2023 09 21 10 58 007

  • © Администрация муниципального образования "Шовгеновский район" Республики Адыгея

    При использовании материалов ссылка на сайт - обязательна!

  • Телефон: 8 (877-73) 9-21-74

    Адрес: 385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а.Хакуринохабль, ул.Шовгенова,9

    E-mail: shovadm@mail.ru

  •   Создание и поддержка сайта

Яндекс.Метрика